Privacystatement


ABN AMRO Pensioenfonds is een zelfstandige stichting die de pensioenregeling uitvoert voor de bij haar aangesloten ondernemingen. In het kader van deze dienstverlening verwerkt ABN AMRO Pensioenfonds persoonsgegevens van onder meer (oud) deelnemers. ABN AMRO Pensioenfonds gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Verwerking van je persoonsgegevens gebeurt in het kader van integere en beheerste bedrijfsvoering en de privacywetgeving.

In dit privacystatement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en waarom, hoe wij met je persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt.

Dit privacystatement is een onderdeel van het privacybeleid van ABN AMRO Pensioenfonds. In het privacybeleid legt ABN AMRO Pensioenfonds vast hoe zij invulling geeft aan privacybescherming.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die relevant zijn voor onze dienstverlening. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee je direct of indirect (d.w.z. in combinatie met andere gegevens) kunt worden geïdentificeerd. Hieronder vallen de volgende gegevens:

 • naam en voorletters

 • geboorte- en overlijdensdatum

 • burgerservicenummer (BSN)

 • woonadres, woonplaats en woonland

 • correspondentieadres

 • geslacht

 • relatiegegevens: partner, ex-partner en eventuele kinderen

 • burgerlijke staat

 • datum huwelijk/einde huwelijk of datum aanvang samenleving/einde samenleving

 • dienstverbandgegevens, salarisgegevens, pensioengevende toeslagen en deeltijdfactor

 • arbeidsongeschiktheidsgegevens

 • IBAN

 • je pensioen (aanspraak/recht)

 • voorkeur voor communicatiewijze en nieuwsbrief

 • voorkeur voor instelling (persoonlijke) website

 • e-mailadres

 • telefoonnummer

 • IP-adres

 • Overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt in correspondentie, telefonisch contact en/of via proefberekeningen in de pensioenplanner.

Waarom verwerken wij je persoonsgegevens?

De meeste verwerkingen zijn noodzakelijk om goed invulling te kunnen geven aan onze verplichtingen. Zo moeten wij onder andere uitvoering geven aan de pensioenwet- en regelgeving en de daaruit voortvloeiende pensioen- en uitvoeringsreglementen. Op basis hiervan verwerken wij je persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen:

 • Om onze diensten te kunnen verlenen. Voorbeelden:

o   het vaststellen van de hoogte en betaling van je pensioen

o   het berekenen, vastleggen en innen van premies

o   je tijdig relevante informatie geven, bijvoorbeeld via e-mailalerts

o   Om je inzicht en overzicht te geven over je persoonlijke pensioensituatie. Bijvoorbeeld door proefberekeningen in de pensioenplanner

 • Om geschillen, klachten of juridische procedures te kunnen behandelen.

Wij verwerken ook persoonsgegevens om onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen te behartigen. Dit doen wij onder andere om onze dienstverlening verder te verbeteren. Zo voeren we statistische analyses uit om beter inzicht te krijgen en bedrijfsprocessen en communicatie te optimaliseren. Daarnaast maken wij op de website gebruik van profielen. Wij verzamelen hiervoor per deelnemersgroep informatie. Dit doen wij om je zo persoonlijk mogelijk te informeren over je pensioen. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verwerken in het geval van een vermoeden van een misdraging en wij dit verder willen onderzoeken, bijvoorbeeld ter voorkoming van fraude.

Een nadere uitleg hoe wij je belangen hebben afgewogen, kun je bij ons opvragen via het contactformulier.

In sommige gevallen vragen wij je toestemming om je gegevens te verwerken, zoals je voorkeur ten aanzien van de nieuwsbrief om je algemene informatie over het pensioenfonds te sturen.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

 • (oud) deelnemers

 • gepensioneerden

 • partner, ex-partner en wezen (als zij recht hebben op wezenpensioen) van de deelnemer of gepensioneerde

 • andere belanghebbenden zoals bijvoorbeeld een beslaglegger

Van wie krijgen wij de persoonsgegevens die we nodig hebben?

 • jou of je wettelijke vertegenwoordiger

 • je werkgever

 • Basisregistratie Personen/ Register Niet Ingezetenen

 • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

 • deurwaarders en andere gerechtigde instanties die vorderingen op deelnemers beheren

 • CAK (premies voor de inhouding van de Zorgverzekeringswet (ZVW) voor de gepensioneerden die buiten Nederland en in Europa wonen.)

 • vorige pensioenuitvoerders

Welke partijen geven wij toegang tot je persoonsgegevens?

Wij kunnen je persoonsgegevens delen in de volgende omstandigheden:

 • Onze werknemers kunnen toegang krijgen tot je persoonsgegevens voor de doeleinden die staan verwoord bij 'Waarom verwerken wij je persoonsgegevens?'

 • Derde partijen die je persoonsgegevens ten behoeve van ons verwerken. Voorbeelden:

o   de leverancier van ons pensioenadministratiesysteem

o   het bedrijf dat onze post verstuurt

o   onze leverancier voor de verloning van pensioenen

o   leverancier van de gegevens uit de basisregistratie personen (BRP)

o   ICT- database en -websitebeheer- en onderhoudsbedrijven

o   IT-securitybedrijven

o   Organisaties die een onderzoek voor ons uitvoeren

o   de actuaris

o   gerechtsdeurwaarders voor het innen van vorderingen

o   leveranciers op het gebied van communicatie zoals bijvoorbeeld voor het klantpanel

o   Stichting Pensioenregister voor het overzicht in mijnpensioenoverzicht.nl

Dergelijke derde partijen mogen je persoonsgegevens alleen verwerken voor bovenstaande doeleinden en alleen in overeenstemming met onze instructies.

 • In gevallen waarin de wet- en regelgeving daartoe verplicht, kunnen we persoonsgegevens verstrekken aan bijvoorbeeld een gemeente, de belastingdienst, het Centraal Bureau voor de Statistieken (CBS), politie/justitie, de toezichthouders, zoals de De Nederlandsche Bank en de AFM en gerechtsdeurwaarders (bij een beslaglegging)

 • De accountant voor controle op onze jaarrekening en certificerend actuaris

 • Als je een natuurlijk persoon, instelling of organisatie hebt gemachtigd om je persoonsgegevens bij ons op te vragen zoals een nieuwe pensioenuitvoerder.

Welke maatregelen treffen wij voor de beveiliging en geheimhouding van je persoonsgegevens?

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik. Het pensioenfonds heeft ook beheerprocedures vastgesteld om de informatie nauwkeurig en compleet te houden. Wij werken volgens deze beheerprocedures. Op Mijn Pensioen staat een overzicht van je pensioen bij ABN AMRO Pensioenfonds. Inloggen kan alleen met je DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord en extra SMS-code of via de DigiD-app.

Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard?

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of waarvoor ze worden verwerkt. Sommige gegevens bewaren wij voor een bepaalde periode omdat de wet ons dat verplicht. Het uitgangspunt is dan de wettelijke bewaartermijn.

 • Bij opgebouwde rechten bewaren wij je persoonsgegevens tot 7 jaar nadat de uitkering aan de laatst betrokken rechthebbende is beëindigd.

 • Als je relatie met ABN AMRO Pensioenfonds voor je pensionering is beëindigd, bijvoorbeeld bij waardeoverdracht, bewaren wij je gegevens maximaal 20 jaar om eventuele disputen over rechten te kunnen beoordelen.

 • Gegevens om de dienstverlening op communicatiegebied te verbeteren zoals analytische gegevens en informatie vanuit het klantpanel bewaren we maximaal 2 jaar.

Lees hier meer over in onze cookiestatement.

Social media plugins

Onze website maakt gebruik van de volgende social media plugins:

 • Facebook plugins beheerd door Facebook Inc., gevestigd te 1601 S. California Ave, Palo Ato, CA 94304, Verenigde Staten

 • Twitter plugins beheerd door Twitter Inc., gevestigd te 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94104, Verenigde Staten

Als je een van onze pagina’s met een plugin bezoekt, dan wordt verbinding tot stand gebracht met de servers van de betreffende pluginaanbieder. De pluginserver ontvangt informatie over welke van onze pagina’s je hebt bezocht.

Raadpleeg het relevante privacystatement voor meer informatie over de verwerking van je persoonsgegevens.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Twitter: https://www.twitter.com/privacy

Doorgifte van persoonsgegevens

Door het gebruik van Google Analytics, kan het voorkomen dat je persoonsgegevens worden doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten. Als dat het geval is, dan wordt dit gedaan op een wijze die in overeenstemming is met de privacywetgeving. Wij hebben met Google een verwerkersovereenkomst en Standard Contractual Clauses afgesloten. Daarnaast hebben wij ervoor gezorgd dat Google Analytics zo privacy vriendelijk als mogelijk is ingericht (conform de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens). .

Welke rechten heb je met betrekking tot je persoonsgegevens? 

Je kunt je gegevens inzien en voor een deel ook aanpassen in ‘Mijn Pensioen’. Ook kun je via onderstaande contactgegevens een verzoek indienen om de volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens uit te oefenen. Voordat wij je verzoek in behandeling nemen kunnen wij je vragen informatie te verstrekken die wij nodig hebben om je identiteit vast te stellen. Indien wij je verzoek afwijzen dan zullen wij dit motiveren.

Recht op inzage

Je hebt het recht om een kopie aan te vragen van je persoonsgegevens die wij hebben en bepaalde informatie over ons gebruik daarvan.

Recht op rectificatie

Wij treffen redelijke maatregelen om te verzekeren dat de persoonsgegevens die wij van jou hebben juist en compleet zijn. Je kunt ons verzoeken je persoonsgegevens bij te werken of aan te passen als deze feitelijk onjuist of onvolledig zijn.

Recht op gegevenswissing

Je hebt het recht ons te vragen je persoonsgegevens te wissen, bijvoorbeeld wanneer wij je persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de bovengenoemde doeleinden of wanneer je je toestemming voor verwerking intrekt of als je terecht bezwaar hebt gemaakt tegen een verwerking die wij uitvoeren om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen. Een verzoek tot het wissen van gegevens wordt afgewogen tegen andere factoren. Er kan bijvoorbeeld een wettelijke verplichting op ons rusten om je persoonsgegevens te bewaren.

Recht op beperking van verwerking

Je hebt het recht om ons te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer je denkt dat de persoonsgegevens onjuist zijn. De beperking geldt dan voor de duur dat wij de juistheid controleren. Je kunt ook verzoeken om beperking wanneer je bezwaar maakt tegen verwerking in afwachting van de beslissing op dit bezwaar. Je hebt vervolgens het recht de verwerking te beperken als de verwerking onrechtmatig is en je de gegevens niet wenst te wissen of als ABN AMRO Pensioenfonds de persoonsgegevens niet meer nodig heeft en jij wel.

Beperking betekent dat de gegevens niet mogen worden verwerkt. Wanneer mag dat wel?

 • Als je persoonsgegevens niet nodig zijn maar alleen worden bewaard

 • Als je toestemming hebt gegeven

 • Als er sprake is van een rechtsvordering, voor de bescherming van rechten van andere personen of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de EU of lidstaat

Wij informeren je voordat een beperking van de verwerking wordt opgeheven.

Recht van bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang. Tenzij wij een dwingende gerechtvaardigde grond hebben voor de verwerking, verwerken wij je persoonsgegevens niet langer op basis van deze rechtsgrond wanneer je bezwaar maakt.

Recht om toestemming in te trekken

Je hebt het recht om je toestemming voor het krijgen van algemene communicatie-uitingen, zoals bijvoorbeeld de nieuwsbrief, in te trekken.

Recht op overdracht van gegevens

Voor zover wettelijk van toepassing heb je het recht om je persoonsgegevens, in een gestructureerde, gangbare en digitale vorm te verkrijgen of, voor zover technisch mogelijk, over te laten dragen aan een derde partij. Het gaat hier om persoonsgegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt en die over jouzelf gaan.

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder

Je hebt het recht om een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als je vindt dat ABN AMRO Pensioenfonds bij het gebruik van je persoonsgegevens inbreuk heeft gemaakt op je privacy. Zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap.

Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming

ABN AMRO Pensioenfonds maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Je kunt je daarom niet op dit recht beroepen.

Wijzigingen

We kunnen dit privacystatement wijzigen en raden je aan om deze pagina zo nu en dan te raadplegen. Dit privacystatement is voor het laatst bijgewerkt op 7 december 2020. 

Contact

Stuur een e-mail naar privacy@abnamropensioenfonds.nl:

 • Als je vragen hebt over dit privacystatement

 • Als je vragen hebt over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken

 • Als je jouw rechten met betrekking tot je persoonsgegevens wilt uitoefenen

Nooit meer iets missen? Meld je aan voor de Nieuwsflits

Lees het laatste nieuws en ontwikkelingen. Bekijk eerder verschenen Nieuwsflits edities:

 • blijf op de hoogte van de financiële ontwikkelingen
 • schrijf je als eerste in voor de nieuwste webinars
 • krijg tips en leuke weetjes over pensioenzaken
Meld je aan Bekijk de laatste Nieuwsflits

Title